Fonder

Fonden riktar sig till vårdbehövande barn- och ungdomar upp till 25 år som har diabetes och som varit medlem minst ett år.

Denna fond kan sökas för att täcka omkostnader för medlemmar som med stor insats bidragit med oavlönat arbete i syfte att förbättra föreningens verksamhet. Diabetes är inget krav för mottagare.

Utbetalning sker löpande under året och styrelsen fattar beslut löpande under året.

Stipendiet ska utgå till personal inom vården för att förbättra villkoren för diabetiker.

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes.

Bidrag ur denna fond lämnas till vila, rekreation samt hjälpmedel för diabetespatienter. Läkarintyg kan behövas för att styrka sambandet mellan diabetes och aktiviteten.

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksamhet inom diabetesvården och därmed sammanhängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt kliniskt utvecklingsarbete med icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.