Utvecklingsfonden

Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Den 1 november
Beslut fattas: 
på styrelsemöte i december.

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksamhet inom diabetesvården och därmed sammanhängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt kliniskt utvecklingsarbete men icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.

Diabetesföreningen skall årligen informera sjukvården inom Göteborgsområdet vilket belopp som står till förfogande för utdelning. Ansökan göres senast den 1 november. Styrelsen i Göteborgs Diabetesförening fattar beslut vid styrelsemöte i december.

När bidrag beviljas och forskningsprojektet är avslutat ska en sammanfattning av projektet skickas till Göteborgs Diabetesförening.

En del av avkastningen kan tilldelas Göteborgs Diabetesförening för dess verksamhet.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa det reella värdet.

Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas skall det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Utvecklingsfonden tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.

Relaterade filer: