Inger Hultman med fleras fond

Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Den 1 november.
Beslut fattas: 
på styrelsemöte i december.

Fonden kan lämna bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes. Diabetesföreningen skall årligen informera sjukvården inom Göteborgsområdet vilket belopp som står till förfogande för utdelning. Ansökan göres senast den 1 november. Styrelsen i Göteborgs Diabetesförening fattar beslut vid styrelsemöte i december. När bidrag beviljas och forskningsprojektet är avslutat ska en sammanfattning av projektet skickas till Göteborgs Diabetesförening.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet. 

Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas skall det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Inger Hultman med fleras fond tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.