Inger Hultman med fleras fond

Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Den 1 november.
Beslut fattas: 
Den 15 december.

Fonden kan lämna bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes. Diabetesföreningen skall årligen informera sjukvården inom Göteborgsområdet vilket belopp som står till förfogande för utdelning. Ansökan göres senast den 1 november. Styrelsen i Göteborgs Diabetesförening fattar beslut vid styrelsemöte i december. När bidrag beviljas och forskningsprojektet är avslutat ska en sammanfattning av projektet skickas till Göteborgs Diabetesförening.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet. 

Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas skall det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Inger Hultman med fleras fond tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.